Thông tin về doanh nghiệp này đã được bố cáo trên Báo Thị Trường Giao Dịch - Báo Giấy

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 07-02-2017

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 01-12-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thay đổi

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thay đổi

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thay đổi

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo thành lập

Ngày Đăng: 29-07-2016

Bố Cáo

Loại: Bố cáo giải thể công ty

Ngày Đăng: 29-07-2016

Quảng Cáo